Tên loại cây: Bồ công anh
Tên khoa học: Lactuca indica L.
Đặc tính:
Tinh chế hoạt chất
Tên hoạt chất Công thức
Acetic acid CH3COOH
Ammonium formate HCO2NH4
Benzaldehyde C6H5CHO
Benzyl cyanide C6H5CH2CN
Diethylamine (C2H5)2NH
Ethylene diacetate CH3CO2CH2CH2O2CCH3
Formamide HCONH2
Formic acid HCOOH
Methylamine CH3NH2
Nitroethane CH3CH2NO2
Tartaric acid HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Trồng tại vùng nguyên liệu
Tên vùng Diện tích (ha) Sản lượng
Vùng Bắc Trung Bộ
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh
0 450
Vùng Đồng bằng Sông Hồng
Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định và Vĩnh Phúc
0 345