Tên hoạt chất: Ethylene diacetate
Công thức: CH3CO2CH2CH2O2CCH3
Sơ lược:
Các loại cây liên quan
Loại cây Tên khoa học