Tên hoạt chất: Tartaric acid
Công thức: HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Sơ lược:
Các loại cây liên quan
Loại cây Tên khoa học