Tên hoạt chất: Acetic acid
Công thức: CH3COOH
Sơ lược:
Các loại cây liên quan
Loại cây Tên khoa học