Tên hoạt chất: Methylamine
Công thức: CH3NH2
Sơ lược:
Các loại cây liên quan
Loại cây Tên khoa học