Tên vùng: Vùng Tây Nguyên
Sản lượng: 263
Đơn vị:
Diện tích: 0
Địa chỉ: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng
Sơ lược:

Dược liệu tự nhiên của vùng có khả năng cho khai thác gồm 12 loài bao gồm: Bách bộ, Cẩu tích, Chè dây, Chiêu liêu, Chua chát, Cốt toái bổ lá to, Hà thủ ô trắng, Hoàng đằng, Mã tiền, Sâm bố chính, Thảo quyết minh và Vàng đắng

Trồng các loại cây
Loại cây Tên khoa học
Bách bộ Stemona tuberosa Lour.
Chè dây Ampelopsis cantoniensis (Hook.) Planch
Chiêu liêu Terminalia chebula Retz
Chó đẻ răng cưa Phyllanthuss nigrrovennulossa P
Chua chát Malus doumeri (Bois) Chev.
Chua ngút Embelia spp
Diệp hạ châu Phyllanthus urinaria
Hà thủ ô trắng Streptocaulon juventas (Lour.) Merr.
Mã tiền Strychnos nux-vomica L.
Sâm bố chính Abelmoschus sagittifolius Gagnep.
Thảo quyết minh Senna tora (L.) Roxb.
Vàng đắng Coscinium usitatum Pierre.