Hệ thống hệ thống thiết bị : Hệ thống chiết tach Rutin từ nụ Hòe
Quy mô: Sản xuất thử
Công suất: 15kgNL⁄mẻ
Tình trạng công nghệ: Tiên tiến
Xuất xứ: Việt Nam
Năm đưa vào khai thác: 1995
Hiện trạng: Ít sử dụng
Khả năng cải tiến nâng cấp: