Hệ thống hệ thống thiết bị : Máy đông khô (Alpha 1-4LD)-Đức
Quy mô:
Công suất:
Tình trạng công nghệ: Tốt
Xuất xứ: Đức
Năm đưa vào khai thác: 2007
Hiện trạng:
Khả năng cải tiến nâng cấp: