Hệ thống hệ thống thiết bị : Hệ thống sắc ký điều chế áp suất trung bình (MPLC)
Quy mô:
Công suất:
Tình trạng công nghệ: Tốt
Xuất xứ: Mỹ
Năm đưa vào khai thác: 2007
Hiện trạng:
Khả năng cải tiến nâng cấp: