Hệ thống hệ thống thiết bị : Máy cô màng mỏng
Quy mô:
Công suất:
Tình trạng công nghệ:
Xuất xứ:
Năm đưa vào khai thác: 1988
Hiện trạng: Đã hỏng
Khả năng cải tiến nâng cấp: