Hệ thống hệ thống thiết bị : Sấy phun
Quy mô:
Công suất:
Tình trạng công nghệ:
Xuất xứ: Việt Nam
Năm đưa vào khai thác: 2006
Hiện trạng: Tốt
Khả năng cải tiến nâng cấp: