Hệ thống hệ thống thiết bị : Hệ thống chiết xuất dược liệu
Quy mô: 500 kg⁄mẻ
Công suất:
Tình trạng công nghệ:
Xuất xứ: Việt Nam
Năm đưa vào khai thác: 2008
Hiện trạng: Tốt
Khả năng cải tiến nâng cấp: