Hệ thống hệ thống thiết bị : Khu trung tâm R&D
Quy mô:
Công suất:
Tình trạng công nghệ: Mới
Xuất xứ:
Năm đưa vào khai thác: 2011
Hiện trạng:
Khả năng cải tiến nâng cấp: