Hệ thống hệ thống thiết bị : Hệ thống HPLC Duo Dionex
Quy mô:
Công suất:
Tình trạng công nghệ:
Xuất xứ: Germany
Năm đưa vào khai thác: 2010
Hiện trạng: Tốt
Khả năng cải tiến nâng cấp: không