Hệ thống hệ thống thiết bị : Hệ thống chiết xuất, cô cao dược liệu hoàn chỉnh Inox
Quy mô: Pilot
Công suất: 100 lít⁄lần
Tình trạng công nghệ: Mới
Xuất xứ: China
Năm đưa vào khai thác: 2010
Hiện trạng: Tốt
Khả năng cải tiến nâng cấp: không