Hệ thống hệ thống thiết bị : Chiết, cô đa năng
Quy mô: SX
Công suất: 36 tấn⁄năm
Tình trạng công nghệ: Phù hợp SX
Xuất xứ: Việt Nam
Năm đưa vào khai thác: 2004
Hiện trạng: Tốt
Khả năng cải tiến nâng cấp: