Hệ thống hệ thống thiết bị : Máy li tâm vắt 1700v⁄min
Quy mô: 30 lít
Công suất:
Tình trạng công nghệ:
Xuất xứ:
Năm đưa vào khai thác: 2000
Hiện trạng: Hoạt động bình thường
Khả năng cải tiến nâng cấp: