Hệ thống hệ thống thiết bị : Thiết bị phản ứng, chưng cất
Quy mô: 45 lít
Công suất: 500 kg⁄năm
Tình trạng công nghệ: Mới
Xuất xứ: Việt Nam
Năm đưa vào khai thác: 2008
Hiện trạng: Hoạt động bình thường
Khả năng cải tiến nâng cấp: Có thể cải tiến