Hệ thống hệ thống thiết bị : Bioreactor
Quy mô: 15
Công suất:
Tình trạng công nghệ:
Xuất xứ:
Năm đưa vào khai thác: 2007
Hiện trạng:
Khả năng cải tiến nâng cấp: