Thông báo

  2016-08-09

  Lấy ý kiến tham gia dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 108⁄2008⁄NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 26⁄2011⁄NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108⁄2008⁄NĐ-CP Chi tiết

  2016-05-26

  Để thực hiện các nội dung của Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược) Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4049⁄QĐ-BCT ngày 25 tháng 5 năm 2016 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện kế hoạch năm 2017 thuộc Chương trình Hóa dược Chi tiết

  2016-04-08

  gày 05 tháng 4 năm 2016, Đại diện tham tán thương mại Bộ Công Thương tại Vương quốc Anh thông báo về việc Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh sẽ tổ chức một số sự kiện quảng bá, giới thiệu nhằm xúc tiến thương mại và thúc đẩy việc hợp tác đầu tư trong đó có lĩnh vực hóa chất giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Anh. Chi tiết

  2016-03-09

  Triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Chương trình Hóa dược,Ban điều hành chương trình hóa dược thông báo đăng ký kế hoạch 2017 thuộc Chương trình Hóa dược Chi tiết

  2016-03-02

  Thực hiện Quyết định số 06⁄2008⁄QĐ-BCT ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Ban hành “Quy chế hoạt động, quản lý và điều hành Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020”, Văn phòng Hóa dược thông báo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình Hóa dược nộp hồ sơ phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Chi tiết

  2016-03-01

  Thực hiện Quyết định số 06⁄2008⁄QĐ-BCT ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Văn phòng Hóa dược tổ chức kiểm tra định kỳ về nội dung, tiến độ, tình hình sử dụng kinh phí...đến hết tháng 3 năm 2016 của các đề tài, dự án thuộc Chương trình Hóa dược. Chi tiết

  2015-12-23

  Tại Quyết định số 61⁄2007⁄QĐ-TTg, ngày 07 tháng 5 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Chương trình Hoá dược). Chi tiết

  2014-11-04

  Thiết bị khối phổ phân giải cao FT-ICR-MS đặt tại Viện Hóa học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam với những tính năng vượt trội có khả năng giải quyết được các bài toán về xác định, phân tích, nghiên cứu các hệ mẫu hữu cơ đơn chất hoặc hỗn hợp phức tạp có tính thời sự cao đối với khoa học, công nghệ và kinh tế quốc dân mà các thiết bị khối phổ hiện có tại Việt Nam chưa đáp ứng được. Chi tiết

  2014-08-27

  Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3897⁄QĐ-BCT ngày 05 tháng 5 năm 2014 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, xét chọn thực hiện kế hoạch năm 2015 thuộc Chương trình Hóa dược. Nhằm triển khai việc tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015, Bộ Công Thương xin thông báo tuyển chọn, xét chọn các đề tài, dự án SNTN năm 2015. Chi tiết

  2014-05-14

  Để thực hiện các nội dung của Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược), Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2948⁄QĐ-BCT ngày 09 tháng 5 năm 2013 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn thực hiện kế hoạch năm 2014 thuộc Chương trình Hóa dược. Chi tiết

  2014-02-12

  Ngày 07⁄02, Bộ Công Thương có Thông báo số 888⁄BCT-VPHD về việc đăng ký kế hoạch năm 2015 thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020”. Chi tiết

  2014-01-16

  Tại Quyết định số 61⁄2007⁄QĐ-TTg, ngày 07 tháng 5 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Chương trình Hoá dược). Chi tiết

  2014-01-11

  Ngày 09⁄01⁄2013, Bộ Công Thương có Công văn số 241⁄BCT-VPHD thông báo đăng ký kế hoạch 2014 thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020”. Chi tiết

  2012-10-01

  Ngày 07⁄5⁄2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020” (gọi tắt là Chương trình Hoá dược) tại Quyết định số 61⁄2007⁄QĐ-Ttg. Chi tiết

  2012-01-05

  Để thực hiện các nội dung của Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược) Bộ Công Thương đã có thông báo tại Công văn số 637⁄BCT-VPHD ngày 02 tháng 02 năm 2012 về việc đăng ký kế hoạch 2013 thuộc Chương trình Hóa dược và đã lựa chọn được danh mục các đề tài, dự án dự kiến triển khai cho năm 2013. Chi tiết

  2011-12-02

  Bộ Công Thương đang thực hiện dự án “Sáng kiến Việt Nam⁄Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP)⁄SAICM nhằm hợp nhất các phương pháp quản lý hoá chất tối ưu trong quy trình phát triển và lập kế hoạch” trong khoảng thời gian 2 năm, 2012-2013. Chi tiết