2012-03-13

Nghị định số 26⁄2011⁄NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108⁄2008⁄NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất có hiệu lực ngày 01 tháng 6 năm 2011.

Theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP hóa đơn mua bán hóa chất (Invoice) là bản sao có đóng dấu sao y bản chính của tổ chức, cá nhân. Trường hợp chưa có hóa đơn mua bán hóa chất thì trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận có thể nộp hợp đồng mua bán hóa chất. Bản sao hóa đơn mua bán hóa chất có đóng dấu sao y bản chính, tổ chức, cá nhân nộp tại thời điểm đến nhận Giấy xác nhận.

Đối với hợp đồng mua bán hóa chất sử dụng cho nhiều lần nhập khẩu, từ lần nhập khẩu lô hàng tiếp theo của hợp đồng, tổ chức, cá nhân nộp bản sao hóa đơn mua bán hóa chất có đóng dấu sao y bản chính và bản photo Giấy xác nhận của lô hàng lần đầu có cùng hợp đồng. Việc xác nhận đối với lô hàng nhập khẩu này được thực hiện trong thời gian 02 (hai) ngày.

Hiện nay Bộ Công Thương đang gửi dự thảo Thông tư quy định về khai báo hóa chất để lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Xin Thông báo để các đơn vị hoạt động hóa chất biết và thực hiện./. Đây là sản phẩm chung giữa Vụ Pháp chế và Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin – Bộ Công Thương. Trang thông tin pháp luật Công Thương có các chuyên mục như: Văn bản pháp quy, Dự thảo văn bản, Tin tức, Hỏi đáp pháp luật.

Trước mắt, Trang thông tin Pháp luật Công Thương có gần 1000 văn bản quy phạm pháp luật phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý nhà nước của Ngành Công Thương và hơn 100 điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực Công Thương. Với việc liên tục được cập nhật, trong thời gian tới, Trang thông tin pháp luật Công Thương hy vọng đạt được các mục tiêu sau đây:

Một, đảm bảo tính công khai minh bạch trong quản lý nhà nước của Ngành Công Thương, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp trong các hoạt động liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Hai, tạo kênh để chia sẻ thông tin, cập nhật văn bản mới giữa Bộ Công Thương với các Thương vụ ở nước ngoài, với các Sở Công Thương ở địa phương.

Ba, cung cấp cái nhìn tổng thể về hệ thống pháp luật trong lĩnh vực Công Thương từ đó nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng chính sách của cán bộ Ngành Công Thương.