2017-12-06

Công văn số 20390⁄QLD-ĐK ngày 05⁄12⁄2017 của Cục Quản lý Dược về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không yêu cầu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (danh mục đính kèm)

/App_File/userfiles/files/7122017_20390_QLD_ĐK.pdf

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế