2020-06-25

Ngày 25 tháng 6 năm 2020 Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1679⁄QĐ-BCT về việc thành lập đoàn kiểm tra định kỳ năm 2020 các đề tài, dự án thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020”.

Đoàn kiểm tra định kỳ có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra các nội dung về chuyên môn và tài chính của các đề tài, dự án thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020”. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

/App_File/userfiles/files/2020 06 25 (1679_QD_BCT) doan kiem tra dinh ky hoa duoc nam 2020(1).pdf