2020-06-25

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu có công văn số 112⁄CV-PTNTĐ.CNLHD gửi Ban điều hành liên ngành Chương trình hóa dược về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm “Hoàn thiện qui trình sản xuất geraniin từ vỏ quả chôm chôm (Nephelium lappaceum L.) hỗ trợ điều trị bệnh cao huyết áp và bệnh đái tháo đường”.

Căn cứ theo tình hình thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm mã số CNHD.DASXTN.027/18-20 “Hoàn thiện qui trình sản xuất geraniin từ vỏ quả chôm chôm (Nephelium lappaceum L.) hỗ trợ điều trị bệnh cao huyết áp và bệnh đái tháo đường” đã được ký kết giữa Ban Điều hành liên ngành và Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu tại Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 027/2018/HĐ-DA.CNHD ngày 01 tháng 03 năm 2018, Ban Điều hành liên ngành đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2020.

Việc gia hạn thời gian thực hiện phải dựa trên nguyên tắc không làm thay đổi mục tiêu, kết quả nghiên cứu và tổng kinh phí của đề tài.

/App_File/userfiles/files/2020 06 25 (4614_BCT_BDHHD) gia han thoi gian thu nghiem chom chom(1).pdf