2020-06-16

Thực hiện Quyết định số 1524⁄QĐ-BCT ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Tổ kiểm tra, quyết toán kinh phí các đề tài, dự án thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp Hóa dược đến năm 2020”, Văn phòng Hóa dược (Cục Hóa chất) tổ chức Thẩm định báo cáo quyết toán tài chính, các đề tài, dự án thuộc Chương trình Hóa dược

 

/App_File/userfiles/files/2020 06 16 (4296_BCT_BDHHD) cong van gui cac don vi ve viec quyet toan kinh phi.pdf