2020-06-12

Thực hiện Quyết định số 06⁄2008⁄QĐ-BCT ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Ban hành “Quy chế hoạt động, quản lý và điều hành Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020”, Văn phòng Hóa dược thông báo các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình Hóa dược như sau:

Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 61/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 có thời hạn đến tháng 12 năm 2020. Để đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, đề nghị các đơn vị tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở chậm nhất tháng 11 năm 2020. Hồ sơ đề nghị nghiệm thu cấp nhà nước đã được chỉnh sửa sau nghiệm thu cấp cơ sở đề nghị gửi về Văn phòng Hóa dược trước ngày 01 tháng 12 năm 2020.

Văn phòng Hóa dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện đúng hạn

/App_File/userfiles/files/2020 06 12 (485_HC_CNHC) ve viec ket thuc cac nhiem vu hoa duoc 11 nam 2020.pdf