2019-11-29

Công bố các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia đến ngày 29⁄11⁄2019

/App_File/userfiles/files/Danh%20s%C3%A1ch%20%C4%91%C6%A1n%20v%E1%BB%8B%2029-11-2019.docx

https:⁄⁄dav.gov.vn⁄cong-bo-cac-don-vi-cung-cap-phan-mem-ket-noi-va-chuyen-du-lieu-thanh-cong-vao-he-thong-co-so-du-lieu-duoc-quoc-gia-den-ngay-29112019-n2677.html