2019-10-17

hực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019, Bộ Công Thương thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Bộ Công Thương năm 2019.

http://csdl.vinachemia.gov.vn/admincp/default.aspx?page=cms_news&do=add

https:⁄⁄www.moit.gov.vn⁄web⁄guest⁄tin-chi-tiet⁄-⁄chi-tiet⁄danh-sach-thi-sinh-%C4%91u-%C4%91ieu-kien-du-thi-tuyen-cong-chuc-bo-cong-thuong-nam-2019-16835-22.html