2018-12-06

QT.CL.04.01 - Quy trình đánh giá việc đáp ứng thực hành tốt sản xuất của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại nước ngoài khi đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

QT.CL.04.01 - Quy trình đánh giá việc đáp ứng thực hành tốt sản xuất của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại nước ngoài khi đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

/App_File/userfiles/files/(QT_CL_04_01)%20%C4%91%C3%A1nh%20gi%C3%A1%20%C4%91%C3%A1p%20%E1%BB%A9ng%20CSSX%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ngo%C3%A0i.docx

http:⁄⁄csdl.vinachemia.gov.vn⁄admincp⁄default.aspx?page=cms_news&do=add#