2017-12-21

Từ những kinh nghiệm đúc kết được sau hơn hai năm thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ASEAN, với mục tiêu giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho thương nhân trong việc chủ động sản xuất, xuất khẩu hàng hóa, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 27⁄2017⁄TT-BCT ngày 06 tháng 12 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28⁄2015⁄TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ h

Nội dung chính của Thông tư số 27/2017/TT-BCT tập trung vào việc tháo gỡ một số quy định chưa phù hợp của Thông tư số 28/2015/TT-BCT nêu trên, thay bằng những quy định thuận lợi hơn. Cụ thể:

- Bãi bỏ tiêu chí “Kim ngạch xuất khẩu đi ASEAN được cấp C/O mẫu D năm trước liền kề đạt tối thiểu 10 (mười) triệu đô la Mỹ” quy định tại khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 28/2015/TT-BCT và thay bằng tiêu chí “Là doanh nghiệp nhỏ và vừa trở lên”.

- Bãi bỏ quy định về “tên viết hoa” của người được thương nhân ủy quyền tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư số 28/2015/TT-BCT.

- Nhằm phòng ngừa rủi ro vi phạm xuất xứ khi thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa, bổ sung khoản 6, Điều 7 của Thông tư số 28/2015/TT-BCT như sau: “Thương nhân được lựa chọn không được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với những lô hàng do cơ quan hải quan phân loại vào luồng vàng hoặc luồng đỏ.”

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 06/12/2017.

Chi tiết Thông tư, xem tại đây.

moit.gov.vn