2012-01-08

Tổ chức thực hiện Chương trình

1. Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương)

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung của “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020”, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ;

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) thành lập Ban điều hành liên ngành để tổ chức thực hiện “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020”. Thành phần, quy chế hoạt động của Ban điều hành liên ngành và Văn phòng giúp việc do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) quyết định.

- Phối hợp với Bộ Y tế, các Bộ, ngành và địa phương có liên quan triển khai, thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ các nhiệm vụ phát triển công nghiệp hóa dược tại Quyết định số 43/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp Dược và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam giai đoạn 2007 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020”.

2. Bộ Y tế: 

- Phối hợp với Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung, nhiệm vụ, đề tài và dự án được giao, nhất là ứng dụng có hiệu quả các kết quả nghiên cứu nguyên liệu hoá dược của Chương trình để phát triển ngành công nghiệp dược ở Việt Nam;   

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan xây dựng và phát triển ngành công nghiệp bào chế thuốc và ngành công nghiệp dược ở Việt Nam.  

3. Bộ Khoa học và Công nghệ: căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi quản lý nhà nước của ngành mình, phối hợp với Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) trong việc tuyển chọn; tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, đề tài, dự án; đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện; tổ chức chuyển giao và ứng dụng các công nghệ do Chương trình tạo ra cho các nhà máy, xí nghiệp hóa dược để sản xuất nguyên liệu hóa dược làm thuốc trong nước.   

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo: chủ trì, phối hợp với Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương), Bộ Y tế tổ chức đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực hóa dược và phát triển ngành công nghiệp hoá dược ở Việt Nam.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ: cân đối, bố trí và hướng dẫn sử dụng vốn để triển khai, thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ các nội dung, nhiệm vụ, đề tài và dự án của Chương trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

6. Các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân khác có liên quan: có nhu cầu tham gia thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, đề tài và dự án của Chương trình, tiến hành đăng ký với Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) và Ban điều hành liên ngành để được xem xét, giải quyết.