2019-07-02

Dự án: Hoàn thiện Quy trình công nghệ chiết xuất và bán tổng hợp một số hoạt chất làm nguyên liệu sản xuất thuốc chống ung thư từ cây Dừa cạn Việt Nam (Catharanthus roseus L.G.Don.), mã số CNHD.DASXTN.010⁄13-15

Dự án:  Hoàn thiện Quy trình công nghệ chiết xuất và bán tổng hợp một số hoạt chất làm nguyên liệu sản xuất thuốc chống ung thư từ cây Dừa cạn Việt Nam (Catharanthus roseus L.G.Don.), mã số CNHD.DASXTN.010/13-15
 Quyết định số 3571A/QĐ-BCT ngày 04/10/18
 Họp tổ chuyên gia: