2019-09-18

Dự án: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất cao khô bán thành phẩm và thuốc Phong tê thấp Bà Giằng, mã số CNHD.DASXTN.024⁄16-18

Dự án: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất cao khô bán thành phẩm và thuốc Phong tê thấp Bà Giằng, mã số CNHD.DASXTN.024/16-18

Quyết định số 2386/QĐ-BCT ngày 08/8/19 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc về việc thành lập Hội đồng và tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ KHCN thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020”

Họp tổ chuyên gia: 23/9/19

Họp hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước: 11/10/19

Cơ quan chủ trì: Doanh nghiệp tư nhân cổ truyền Phong tê thấp Bà Giằng