2019-10-01

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình điều chế Felodipin làm thuốc điều trị bệnh cao huyết áp

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình điều chế Felodipin làm thuốc điều trị bệnh cao huyết áp

Quyết định số 2410/QĐ-BCT ngày 12/8/19 của Bô trưởng Bộ Công Thương về việc về việc thành lập Hội đồng và tổ chuyên gia nghiệm thu nhiệm vụ KHCN thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020”

Họp tổ chuyên gia: 3/10/19

Họp Hội đồng 9/10/19

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội