Thông báo

2020-08-14

Trên cơ sở kết quả thực hiện “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 61⁄2007⁄QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007, xem xét tiềm năng và yêu cầu phát triển ngành công nghiệp hóa dược trong thời gian tới, Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt “Đề án khoa học công nghệ phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2030 tầm nhìn đ Chi tiết

Xem thêm