Số kí hiệu Trích yếu Ngày
16493/QLD-CL Về việc bổ sung hồ sơ công bố thuốc có chứng minh TĐSH 2016-08-25
22/2011/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí 2011-09-20
QD 81-2009-TTg Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp Hóa Dược 2009-05-25
QD 06-2008-BCT Ban hành Quy chế hoạt động, quản lý và điều hành Chương trình Hóa dược 2008-07-01
34/2005/QH11 Luật Dược 2005-06-14
Lĩnh vực