Số ký hiệu : 16326 / QLD - CL
Trích dẫn: Sử dụng Dung dịch thuốc tiêm Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy, VN-20879-17, lô: 04DB1119, 07DB0919, 08DB0919
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Cục quản lý Dược
Người ký: TT Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 2020-10-28
Tệp đính kèm:

Số kí hiệu Trích yếu Ngày

Thay thế văn bản
Số kí hiệu Trích yếu Ngày
Lĩnh vực