Phương pháp phân tích : Sắc ký lỏng cao áp
Thiết bị chuyên ngành:
Hình thức quản lý, sử dụng: Phục vụ nghiên cứu
Khả năng đáp ứng: Theo nhu cầu nghiên cứu
Xuất xứ: Mỹ
Số lượng: 1
Năm sản xuất: 1998
Hiện trạng: Đã lạc hậu