Phương pháp phân tích : Cân
Thiết bị chuyên ngành: Cân phân tích 1 - 0.0000g Analytical balance
Hình thức quản lý, sử dụng:
Khả năng đáp ứng: Hàng ngày
Xuất xứ: Mettler Toledo⁄ Switzerland AB204S
Số lượng: 1
Năm sản xuất: 2004
Hiện trạng: Vận hành bình thường