Phương pháp phân tích : Định lượng bán thành phẩm và thành phẩm sản phẩm dược liệu
Thiết bị chuyên ngành: RSLC HPLC
Hình thức quản lý, sử dụng:
Khả năng đáp ứng: 2⁄6h
Xuất xứ: Germany
Số lượng: 03
Năm sản xuất: 2010
Hiện trạng: Tốt