Phương pháp phân tích : LINOMAT 5 (Sắc kí bản mỏng)
Thiết bị chuyên ngành: 1
Hình thức quản lý, sử dụng: Tốt
Khả năng đáp ứng:
Xuất xứ: Mỹ
Số lượng: 1
Năm sản xuất: 0
Hiện trạng: