Phương pháp phân tích : Hóa lý
Thiết bị chuyên ngành: SKK
Hình thức quản lý, sử dụng: CTY
Khả năng đáp ứng: 10 mẫu⁄ ngày
Xuất xứ: Mỹ
Số lượng: 01
Năm sản xuất: 2009
Hiện trạng: Tốt