Phương pháp phân tích : Sắc kế quang điện
Thiết bị chuyên ngành: 605 UV⁄VIS JENWAY
Hình thức quản lý, sử dụng:
Khả năng đáp ứng: 10 - 12.000 Mẫu⁄năm
Xuất xứ:
Số lượng: 01
Năm sản xuất: 2008
Hiện trạng: