Phương pháp phân tích : Sắc ký
Thiết bị chuyên ngành: HPLC
Hình thức quản lý, sử dụng:
Khả năng đáp ứng: 1.000-1.500 mẫu⁄năm⁄máy
Xuất xứ: Hungary
Số lượng: 01
Năm sản xuất: 1995
Hiện trạng: