Phương pháp phân tích : Cân
Thiết bị chuyên ngành: Cân phân tích
Hình thức quản lý, sử dụng:
Khả năng đáp ứng:
Xuất xứ: Đức
Số lượng: 01
Năm sản xuất: 0
Hiện trạng: Tốt