Phương pháp phân tích : UV-VIS
Thiết bị chuyên ngành: Kiểm nghiệm thuốc
Hình thức quản lý, sử dụng: Công ty
Khả năng đáp ứng: Tốt
Xuất xứ: Nhật bản
Số lượng: 1
Năm sản xuất: 2006
Hiện trạng: 800 mẫu⁄năm