Tên doanh nghiệp Số chứng nhận Ngày cấp Hết hạn
Viện Công nghiệp thực phẩm GCN-789⁄BCT 2012-01-04 2012-01-31
Viện Công nghệ sinh học 18/GCN 2012-01-01 2014-06-01
Trường Đại học Dược Hà Nội
Trường Đại học Đà Nẵng
Phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc, hóa dầu