Tên công ty : Viện hóa sinh biển
Người đại diện: GS.TS Châu Văn Minh
Giấy phép kinh doanh: none
Giấy chứng nhận: none
Ngày cấp: none
Ngày hết hạn: none
Hộp thư: cvminh@vast.ac.vn
Điện thoại: 0437917049
Fax: 043791.7054
Website: http://www.vast.ac.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1222%3Avin-hoa-sinh-bin&catid=42%3Acac-vin-nghien-cu&Itemid=103&lang=vi
Địa chỉ: Nhà A20, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Logo:

 

Chức năng

Viện Hóa sinh biển là tổ chức sự nghiệp khoa học có chức năng nghiên cứu cơ bản và phát triển công nghệ, tổ chức cung ứng dịch vụ khoa học và công nghệ và hoạt động tư vấn trong lĩnh vực hóa sinh biển.

Nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ bản về các hợp chất thiên nhiên biển, vùng ngập mặn, vùng ven biển và các lĩnh vực khác có liên quan;

Nghiên cứu tìm kiếm các chất có hoạt tính sinh học từ sinh vật và vi sinh vật biển và mối quan hệ giữa cấu trúc và hoạt tính sinh học của chúng;

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực hóa sinh biển và các lĩnh vực khác có liên quan;

Nghiên cứu tổng hợp, bán tổng hợp và sản xuất các chế phẩm thiên nhiên có hoạt tính sinh học cao;

Nghiên cứu tổng hợp hóa dược;

Nghiên cứu đa dạng sinh học biển, vùng ngập mặn và vùng ven biển phục vụ lĩnh vực hóa sinh biển và các lĩnh vực khác có liên quan;

Dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hóa sinh biển và các lĩnh vực khác có liên quan;

Nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ, phát triển sản phẩm trong lĩnh vực sinh học, hóa sinh biển nhằm đánh giá và khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên biển và các lĩnh vực khác có liên quan;

Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về lĩnh vực hóa sinh hữu cơ;

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hóa sinh biển.