Tên sản phẩm : Polysaccarid và các Polysaccarid biến tính làm tá dược
Tình trạng công nghệ: Hiện đại
Sản lượng: 10 tấn⁄ năm
Phạm vi quy mô: Trong nước
Khả năng cải tiến nâng cấp: 500 tấn⁄năm
Tệp đính kèm: