Tên sản phẩm : Axit hydroxycitric
Tình trạng công nghệ: Tiên tiến
Sản lượng: 10kg Nguyên liệu⁄ mẻ
Phạm vi quy mô: Trong nước
Khả năng cải tiến nâng cấp:
Tệp đính kèm: